Artykuły poradnikowe

Urlop wychowawczy na dziecko

Komu przysługuje urlop ?

Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje on więc rodzicom dziecka, maksymalnie do ukończenia przez nie 6 roku życia (do ukończenia 18. roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Urlop ten przysługuje tylko tym pracownikom, którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy – wliczając do niego poprzednie okresy zatrudnienia. Jeśli więc pracujesz ponad pół roku na umowie o pracę, masz prawo do tego urlopu.

Na urlop może udać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub w innym czasie. Każdemu z nich przysługuje wyłączne prawo do co najmniej jednego miesiąca tego urlopu. Ponieważ maksymalnie może on wynieść 36 miesięcy, jedna osoba może zatem wykorzystać do 35 miesięcy urlopu. Należy pamiętać, że jeśli rodzice korzystają z urlopu w tym samym czasie, to łączny okres przebywania obojga na urlopie nie może przekroczyć 36 miesięcy (gdyby więc chcieli skorzystać z urlopu „po równo”, oboje mogliby otrzymać maksymalnie 18 miesięcy urlopu). Jeden z rodziców może wykorzystać całe 36 miesięcy urlopu tylko wtedy, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został on jej pozbawiony bądź uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Uzyskanie i rezygnacja z urlopu

Pracodawca udziela urlopu tylko na wniosek pracownika. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W przypadku gdyby wniosek złożono później, urlop rozpocznie się dopiero po upływie 21 dni od jego złożenia. Urlop wychowawczy (o którym więcej też w kapitalni.org) można podzielić również na części – może ich być maksymalnie pięć. Pomiędzy częściami mogą następować przerwy – o ile ostatnia część urlopu zakończy się przed osiągnięciem przez dziecko wskazanego wyżej maksymalnego wieku.

Rezygnacja z urlopu w dowolnym terminie wymaga zgody pracodawcy. Można też wrócić do pracy po zawiadomieniu pracodawcy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Praca w trakcie urlopu

Kodeks pracy wprost dopuszcza sytuację, w której pracownik pozostając na urlopie, podejmuje pracę u dotychczasowego albo innego pracodawcy. Pracownik może też podjąć naukę lub szkolenia. Jest tylko jeden warunek – te dodatkowe aktywności nie mogą wyłączać głównego celu urlopu, a więc możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli Twój pracodawca dowie się, że zaprzestałeś sprawowania tej opieki, może wezwać Cię do stawienia się do pracy.

You may also like...